תנאי שימוש באתר megoodalot.com

תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר הקניות המקוון "מגודלות" (להלן: "האתר").

1. כללי:

1.1 אתר זה הינו אתר סחר אלקטרוני המאפשר לגולשי האתר (להלן גם: "המשתמש" ו/או "המזמין" ו/או "הלקוח") לרכוש תכשיטי זהב ויהלומים. האתר מנוהל ומופעל ע"י בעלת האתר, חברת מוצרט דיאמונד בע"מ (להלן: "החברה"), מרחוב ז'בוטינסקי 5, הבורסה ליהלומים, רמת גן. 

1.2 תקנון זה, וכן "מדיניות הפרטיות" המפורסמת באתר, מסדירים את תנאי השימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש"), וחלים על כל שימוש באתר ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר, באמצעות כל מחשב או אמצעי תקשורת אחר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.3 השימוש באתר כפוף לקבלת כל התנאים הכלולים במסמך זה ובמדיניות הפרטיות של האתר. משתמש שאינו מסכים לתנאים האמורים, כולם או חלקם, לא יהא רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו לכל מטרה שהיא ועצם השימוש באתר מהווה אישור בלתי מותנה ו/או בלתי מסויג, לפיו המשתמש קרא את הוראות התקנון ואת תנאי מדיניות הפרטיות, כפי שיעודכנו מעת לעת, והוא מסכים לקבלן ולפעול לפיהן.

1.4 תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא מתן הודעה מראש או בדיעבד. הנוסח המעודכן של תנאי השימוש כפי שמפורסם באתר יהיה הנוסח המחייב והקובע בכל מועד, וזאת גם אם היה תקף נוסח שונה במועד ההצטרפות לאתר של המשתמש ו/או במועד השימוש באתר. האחריות המלאה להכרת תנאי השימוש העדכניים באתר חלה על אך ורק על המשתמש.

1.5 החברה מקפידה על הצגת תוכן מעודכן, נכון ומדויק באתר ו/או על תחזוקת האתר, אולם יתכן כי יופיעו באתר אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או שיבושים ו/או תקלות טכניות, שאינם באחריות החברה, כמפורט בהרחבה להלן. 

1.6 החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש או בדיעבד, לעדכן ו/או לשנות ו/או להסיר את תוכנו של האתר, לרבות השירותים הכלולים בו, כולם או מקצתם, להגביל את הגישה לשירותי האתר ו/או להפסיק את פעילות האתר, כולה או מקצתה, לתקופה מסוימת או בלתי מוגבלת. 

1.7 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין תנאי השימוש, יגברו ויחולו תנאי השימוש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי לצד תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה, עשויים לחול תנאים פרטניים בנוגע למבצעים שונים, שוברים, הנחות וכיו"ב, אשר אינם מבטלים את תנאי השימוש אלא מתווספים להם. 

1.8 השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל האמור בלשון זכר ו/או ביחיד, מתייחס אף ללשון נקבה ו/או לרבים, בהתאמה, למעט אם תוכן הדברים או הקשרם מחייב פרשנות אחרת. 

2. השימוש באתר

2.1 השימוש באתר מותר אך ורק למשתמשים בני 18 שנים ומעלה. בעצם השימוש מכל סוג שהוא באתר ו/או בתוכן האתר מאשר המשתמש כי גילו מבוגר מ-18 שנים.

2.2 השימוש באתר ו/או בתוכן האתר, כולו או מקצתו, מותר לצרכים פרטיים, אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור מוחלט על המשתמש ו/או על צד שלישי כלשהו לעשות באתר ו/או בתוכן האתר כל שימוש  מסחרי, לרבות לשם יצירת מאגר מידע, רשומות תפוצה וכיו"ב, ו/או לשם העתקת, הפצת, הצגת חלק כלשהו של האתר ו/או תוכן האתר ו/או תקנון זה.

2.3 החברה תהא רשאית למנוע ממשתמשים את הגישה לאתר ו/או למנוע מהם להזמין מוצרים דרך האתר ו/או לבטל את רישומם לאתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש.

2.4 באחריות המשתמש למנוע גישה לחשבונו ממי שאינו מוסמך לכך מטעמו ולחברה לא תהא אחריות בגין נזק כלשהו הנובע מביצוע הזמנה ע"י גורם בלתי מורשה אצל המשתמש.

3. ביצוע הזמנות באתר

3.1 רכישת מוצר באתר אפשרית בדרך של מצב "אורח" או בדרך של רישום מלא (פתיחת חשבון משתמש) באתר. במסגרת הרישום לאתר נדרש המשתמש לבחור את "שם המשתמש" ואת הסיסמא לאתר, וכן למסור פרטים אישיים ופרטי התקשרות בסיסיים, כגון: שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח, תאריך לידה וכו'. 

3.2 כל משתמש אשר נרשם לאתר ו/או מבצע הזמנה באתר נותן הסכמתו כי החברה תשמור את פרטיו האישיים, לרבות פרטי ההתקשרות עמו, ב"מאגר מידע", כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

3.3 המשתמש נדרש להקפיד על מסירת פרטים מלאים, מדויקים ועדכניים. החברה לא תישא באחריות כלשהי לתקלות הנובעות מהזנת פרטים שגוים, חסרים או בלתי מעודכנים. היה ויוחזרו מוצרים לחברה כתוצאה מהזנת פרטים שגוים, חסרים או בלתי מעודכנים כאמור, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

3.4 מסירת פרטים אישיים כוזבים הינה אסורה לחלוטין, מהווה עבירה פלילית וחושפת את המשתמש להליכים משפטיים, לרבות בגין נזקים שיגרמו לחברה כתוצאה מכך. החברה רשאית תהא פטורה מכל חובה ו/או אחריות בכל מקרה של מסירת פרטים כוזבים ו/או שגויים.

3.5 ניתן לבצע את התשלום עבור רכישת מוצרים באתר באמצעות כרטיסי האשראי הבאים בלבד: אמריקן אקספרס, מסטרקרד, ישראכרט, ויזה. כל משתמש רשאי לשלם באמצעות כרטיס אשראי הנושא את שמו בלבד. 

3.6 על אף האמור לעיל החברה שומרת על זכותה לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים, לרבות שימוש באמצעי תשלום אחרים, לכל המשתמשים או לחלקם לפי שיקול דעתה הבלעדי.

3.7 תהליך ההזמנה יושלם לאחר קבלת אישור חברת האשראי, ובכפוף לכך שלא הפר המשתמש תנאי כלשהו מתנאי השימוש. תוך זמן קצר מסיום ביצוע ההזמנה והתשלום, יישלח ללקוח אישור הזמנה בדואר אלקטרוני ויחל תהליך אספקת ההזמנה ללקוח, בהתאם לצורת המשלוח אותה בחר הלקוח בהזמנה. 

4. המוצרים ומחיריהם

4.1 מגוון המוצרים המוצע למכירה באתר נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה אינה מתחייבת לקיים מגוון מוצרים מסוים כלשהו והינה רשאית להוסיף ו/או לגרוע ו/או לשנות את מגוון המוצרים בכל עת, ללא מתן הודעה מראש.

4.2 החברה אינה מתחייבת לכך שכל המוצרים המוצגים באתר אכן קיימים בפועל במלאי בכל עת, ולא תהיה אחראית במקרה של חוסר במוצר כזה או אחר שהוזמן ע"י המשתמש.  

4.3 תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן לצורך המחשה בלבד. 

4.4 מחירי המוצרים המופיעים ליד כל מוצר באתר כוללים מס ערך מוסף. המחיר המחייב והקובע של מוצר מסוים הוא מחירו במועד אישור ההזמנה. החברה רשאית לעדכן בכל עת את מחירי המוצרים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש. 

4.5 החברה פועלת על מנת להבטיח את נכונותם של המחירים המופיעים באתר, אולם יתכנו אי דיוקים ו/או שגיאות. במקרה שנפלה טעות במחירו של מוצר, תציע החברה ללקוח לרכוש את המוצר במחיר הנכון או לחילופין לבטל את ההזמנה. 

4.6 החברה רשאית להציע מוצרים שונים ו/או מבצעים /או הנחות ו/או הטבות ו/או תנאים מסוימים לכל המשתמשים או לחלקם, בתנאים אשר ייקבעו על ידה, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, וכן רשאית היא להפסיק להציע אותם בכל עת וללא הודעה מוקדמת. 

5. מועדי אספקה

5.1 החברה תספק ללקוח את המוצרים הכלולים בהזמנה, בכפוף לקבלת תשלום מלא בגינם, באמצעות משלוח לכתובת הלקוח אשר צוינה בעת ההרשמה לשירות או בעת ביצוע ההזמנה. 

5.2 ההמוצרים יסופקו ללקוח באופן תוך 5 ימי עסקים מיום ביצוע התשלום עבור ההזמנה ביצוע ההזמנה.

5.3 ככל שלא ניתן לספק מוצר שהוזמן עקב מחסור במלאי או מכל סיבה אחרת, יהיה רשאי המזמין להחליט האם ברצונו לקבל מוצר חלופי או לקבל זיכוי בגין המוצר המקורי. 

5.4 למזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר למוצר שלא סופק או בקשר לאספקת מוצר תחליפי במקום המוצר שהוזמן.

5.5 המוצרים המוזמנים יארזו בקופסא מהודרת לפי שיקול דעת החברה, ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

5.6 מובהר כי איחור במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא, לא יפטור את המזמין מחובת התשלום בגין ההזמנה.

6. החזרת מוצרים / ביטול עסקה

6.1 מוצרי החברה הינם באיכות גבוהה, ונשלחים ללקוח לאחר שעברו בדיקות בקרה איכות ע"י החברה. 

6.2 ניתן להחליף כל מוצר שנרכש באתר, מכל סיבה שהיא, בכפוף למלוא התנאים הבאים: 

 • 6.2.1 הלקוח מסר לחברה הודעה בכתב על רצונו בהחלפת המוצר לא יאוחר מ-14 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה.
 • 6.2.2 לא נעשה במוצר המוחזר כל שימוש ולא נגרם לו נזק כלשהו.
 • 6.2.3 המוצר יוחזר באריזתו המקורית ובצירוף תעודת האחריות ו/או כל מסמך אחר שסופק ללקוח ביחד עם מוצר.
 • 6.2.4 במסגרת החלפת המוצר יקבל הלקוח זיכוי מלא בהתאם למחיר המוצר המוחזר כפי שצוין בהזמנה. 

6.3 ניתן לבטל עסקה ולהחזיר כל מוצר שנרכש באתר, מכל סיבה שהיא, בכפוף למלוא התנאים הבאים: 

 • 6.3.1 הלקוח מסר לחברה הודעה בכתב על רצונו בביטול העסקה לא יאוחר מ-14 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה. הודעת הביטול תימסר אך ורק באמצעות דוא"ל של החברה: [email protected].
 • 6.3.2 לא נעשה במוצר כל שימוש ולא נגרם לו נזק כלשהו.
 • 6.3.3 המוצר יוחזר באריזתו המקורית ובצירוף תעודת האחריות ו/או כל מסמך אחר שסופק ללקוח ביחד עם מוצר.
 • 6.3.4 הלקוח יהיה זכאי להחזר בגובה מחיר המוצר המוחזר כפי שצוין בהזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. 

6.4 מובהר במפורש כי לא ניתן יהיה לבטל הזמנה ו/או להחזיר מוצר אשר יוצר במיוחד בהזמנה אישית על פי בקשת הלקוח (כגון ביצוע חריטות, התאמה למידות וכיו"ב).

6.5 החברה תהא רשאית בכל עת לבטל הזמנה לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף למתן הודעה מראש או בדיעבד ללקוח, ומבלי שתקום ללקוח זכות לפיצוי ו/או טענה ו/או דרישה בגין ביטול ההזמנה, בכפוף להשבת תשלום ההזמנה ללקוח, ככל ששולם על ידו.

7. אחריות

7.1 המשתמש אחראי באופן מלא ובלעדי לכל שימוש על ידו ו/או על ידי מי מטעמו באתר זה ויישא באחריות מלאה לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לחברה ו/או מי מטעמה ו/או לצד שלישי אחר כלשהו, לרבות – ומבלי לגרוע מכלליות האמור – בגין טעות בהקלדת פרטי הלקוח ו/או בהקלדת נתוני ההזמנה.

7.2 המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, בגין הפרת תנאי השימוש ו/או בגין מעשה ו/או מחדל כלשהו של המשתמש.

7.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי:

 • 7.3.1 אתר זה, על כל שירותיו ותכניו, מוצעים לשימוש במצבם כמו שהוא ("AS IS"). השימוש באתר כפוף לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט. החברה פטורה מכל אחריות לנזק, מכל סוג שהוא, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או שיבושים ו/או תקלות טכניות וכיו"ב, באתר ו/או בקשר אליו, או עקב טעות או תקלה שנבעו מרשת האינטרנט, לרבות הפרעות, ניתוקים וכיו"ב. 
 • 7.3.2 החברה אינה אחראית, ולא תהא אחראית באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת האינטרנט על כל רכיביה ולא תישא בכל אחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאת, איחורים, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתמש במישרין או בעקיפין.
 • 7.3.3 החברה אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה באתר, לרבות כתוצאה מביצוע רכישה באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד שלישי כלשהו, לרבות גרימת נזק לאתר ע"י צד שלישי.
 • 7.3.4 החברה אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי אחר כלשהו עקב איחור במועד אספקה או עקב אספקת מוצרים מקולקלים ו/או פגומים, למעט אם הפגם או הקלקול נובע מרשלנותה.
 • 7.3.5 החברה אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי אחר כלשהו עקב מעשה ו/או מחדל שאינו בשליטתה, לרבות עקב כוח עליון.
 • 7.3.6 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי בכל מקרה אחריות החברה תהיה מוגבלת עד לגובה מחיר המוצר בלבד.

8. קניין רוחני

8.1 כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה וכל מידע מכל מין וסוג שהוא באתר זה לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים, פטנטים וכיו"ב, עיצוב האתר, תוכנות, קבצים, תכנים, טקסטים, תמונות, טכנולוגיות, קוד מחשב, מאגר נתונים וכיו"ב (להלן: "תוכן האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין, ואין לעשות בהם כל שימוש.

8.2 אין בעצם הכניסה לאתר ו/או השימוש בו כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. המשתמש אינו רשאי להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, להציג, לבצע, לשכפל או לסחור בתוכן האתר באתר, ללא הרשאה מפורשת ובכתב מאת החברה.

8.3 שם החברה ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר הם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, ואין בפרסומם ברשת האינטרנט ו/או בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.

8.4 תמונות המוצרים ופרטים אודות המוצרים הנמסרים ע"י יצרני ו/או ספקי המוצרים, אשר מפרים זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, יהיו באחריות אותו יצרן ו/או ספק בלבד.

8.5 כל הצגה באתר של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, לא יהוו פרסומת ו/או המלצה כלשהי לגביהם.

8.6 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר ו/או מידע כלשהו מתוך האתר (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תמונות, סימני מסחר, טקסטים וקוד מחשב), ללא הרשאה מפורשת ובכתב מאת החברה.

8.7 אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, ללא הרשאה מפורשת ובכתב מאת החברה.

8.8 אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, ללא הרשאה מפורשת ובכתב מאת החברה. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר בכל אמצעי שהוא ו/או להפיצם ברבים בצורה מסחרית.

9. דין וסמכות שיפוט

9.1 על השימוש באתר ועל ההתקשרות דרכו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. 

9.2 מקום השיפוט הבלעדי בגין כל מחלוקת ו/או עניין הקשור בתקנון זה ו/או באתר זה מוקנה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל.

מדיניות פרטיות

1. בעלת האתר, חברת מוצרט דיאמונד בע"מ, מרחוב ז'בוטינסקי 5, הבורסה ליהלומים, רמת גן (להלן: "החברה"), מכבדת את זכותם של הגולשים באתר ו/או של המשתמשים בשירותי האתר לפרטיות.

2. מטרת התנאים המפורטים במסמך זה להלן נועדו לתאר, בין היתר, את האופן שבו עשויה החברה לעשות שימוש במידע שנמסר לה על ידי המשתמש באתר ו/או נאסף במהלך השימוש באתר ו/או בקשר אליו.

3. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר ומתנאי השימוש של האתר. עצם השימוש באתר מהווה אישור בלתי מסויג לפיו המשתמש קרא את תנאי מדיניות הפרטיות, כפי שיעודכנו מעת לעת, והוא מסכים לקבלן ולפעול לפיהן.

4. יובהר כי מסירת המידע נעשית מרצונו ובהסכמתו של המשתמש וכי לא חלה עליו חובה על פי דין למסור מידע כלשהו לחברה ואולם, משתמש שאינו מסכים לתנאים האמורים, כולם או חלקם, לא יהא רשאי לגלוש באתר ו/או לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו לכל מטרה שהיא.

5. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל האמור בלשון זכר ו/או ביחיד, מתייחס אף ללשון נקבה ו/או לרבים, בהתאמה, למעט אם תוכן הדברים או הקשרם מחייב פרשנות אחרת.

6. רכישת המוצרים באתר כרוכה במסירת מידע אישי של המשתמש, לרבות פרטים אישיים ופרטי התקשרות של המשתמש. השימוש באתר כרוך באיסוף מידע בדבר צרכים, רצונות, הרגלי צריכה וכיו"ב של המשתמש. הפרטים והמידע שימסרו ו/או יאספו במסגרת הרכישות באתר ו/או שיצטברו עקב השימוש באתר (להלן: "המידע") יישמרו במאגר המידע של החברה. ידוע ומוסכם על המשתמש כי החברה תהיה רשאית לאסוף, וכן לעשות שימוש במידע האמור.

7. ידוע למשמש כי האתר, וכן צדדים שלישיים המספקים שירותים מטעם האתר, משתמשים ב"עוגיות" (להלן גם: "Cookies"), וכן בכלים נוספים, לשם תפעולו השוטף והתקין של האתר ו/או איסוף נתונים סטטיסטיים בנושאי השימוש באתר, לרבות לצורך אימות פרטים, התאמת העדפות אישיות, אפיון לקוח, התאמת פרסומות, אבטחת מידע וכיו"ב.

8. מובהר כי האתר אינו מיועד לשימוש על ידי משתמשים קטינים (מתחת לגיל 18), וכי החברה אינה אוספת ביודעין מידע כלשהו של קטינים.

9. החברה רשאית לעשות שימוש במידע האמור לצורך כל מטרה מסחרית ו/או שיווקית ו/או טכנית ו/או סטטיסטית ו/או לכל מטרה אחרת, בהתאם לאמור בתקנון ובמסמך מדיניות הפרטיות דנן, ובכפוף להוראות כל דין.

10. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע האמור לצורך יצירת קשר עם המשתמש, שינוי האתר ו/או התכנים ו/או השירותים באתר, התאמת שירותים ותכנים חדשים בהתאם להעדפות המשתמש, הצעת מבצעים ו/או שירותים למשתמש לרבות מטעם צדדים שלישיים, מסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, תפעול ופיתוח האתר, פתרון בעיות טכניות וכיו"ב.

11. החברה תהא רשאית לשלוח למשתמש בכל אמצעי תקשורת מידע ו/או הודעות ו/או הצעות ו/או פרסומות הקשורות למוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או סקרים ו/או הטבות ו/או עדכונים המוצעים על ידי החברה.

12. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש בעצמה ו/או באמצעות נותני שירות מתאימים, דיוור ישיר הכולל, בין היתר, מידע שיווקי/פרסומי ובכלל זה מידע בנוגע למבצעים ו/או קידומי מכירות מטעמה ו/או מטעם צדדים שלישיים.

13. החברה תעביר לצדדים שלישיים פרטים אישיים ו/או מידע המזהה את המשתמש באופן אישי במקרים הבאים:

 • 13.1 בכל מקרה של הפרת תנאי השימוש של האתר, או ניסיון להפרתם. 
 • 13.2 בכל מקרה של ביצוע או ניסיון לבצע פעולות בניגוד להוראות הדין.
 • 13.3 בכל מקרה של קיום מחלוקת משפטית ו/או הליך משפטי, לרבות מחלוקת ו/או הליך משפטי שהחברה ו/או המשתמש אינם צד לו.
 • 13.4 בכל מקרה של מתן צו שיפוטי המחייב את החברה למסור את המידע.
 • 13.5 בכל מקרה שהחברה תחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי מסירת המידע נחוצה לשם התמודדות עם פעילות בלתי-חוקית או עוולה אזרחית ו/או מניעת גרימת נזק, לרבות במקרה שבו קיים חשד סביר ו/או צפי להתרחשותם של אלה.
 • 13.6 במסגרת שיתופי פעולה עם חברות בעלי קשר עסקי לחברה, לרבות לספקי המוצרים. 
 • 13.7 לצורך ביצוע תפקידם של נותני שירות שונים עבור החברה.

14. מובהר כי החברה תהיה רשאית להעביר או לעשות כל שימוש אחר במידע שאינו אישי.

15. כן מובהר כי המשתמש רשאי בכל עת לחזור בו מההסכמה לקבלת פרסומת מסחרית בכל העת, להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה.

16. החברה עושה כל שביכולתה בכדי להגן על המידע המצוי בשליטתה, לרבות באמצעי אבטחה פיזיים ואלקטרוניים כפי המקובל. עם זאת, החברה אינה יכולה להתחייב למנוע חדירה בלתי מורשת לאתר ו/או למאגר המידע שבשליטתה, ו/או אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע האישי ו/או הסטטיסטי המצוי בידי מי מנותני השירות של החברה. משכך, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לכל גורם שהוא בגין האמור, לרבות נזק כתוצאה מפגיעה בפרטיותו של המשתמש.

17. מובהר כי סליקת כרטיסי האשראי במסגרת ביצוע תשלום באתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות שירותי סליקה חיצוניים, העושה שימוש בשיטות הצפנה עדכניות וחדישות, ובהתאם לתקנים בינלאומיים.

18. מאגר המידע של החברה נשמר במערכות ושרתים הממוקמים בישראל בלבד. עם זאת, ידוע ומוסכם על המשתמש כי החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשמור את המידע כאמור על שרתים הממוקמים בחו"ל. עוד ידוע ומוסכם על המשתמש כי נותני שירות מטעם החברה עשויים לשמור מידע אישי במערכות ושרתים הממוקמים בחו"ל.

19. המשתמש זכאי לעיין במידע הנאסף על ידי החברה וזכאי לבקש את תיקון ו/או מחיקת המידע, ככל שנמצא כי המידע הקיים לגביו אינו מדויק, חסר, או אינו מעודכן.

20. מובהר כי החברה אינה מתחייבת לשמור על הפרטים והמידע שימסרו ו/או יאספו במסגרת הרכישות באתר ו/או שיצטברו עקב השימוש באתר.

21. בכל שאלה ו/או הערה בנוגע למדיניות הפרטיות של החברה, ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה, ע"י שליחת דוא"ל ל- [email protected].

התחברות

הרשמה

קישור להגדרה של סיסמה חדשה יישלח לכתובת האימייל שלך.

אנחנו נשתמש בפרטים האישיים כדי להציע לך תמיכה בתהליך באתר זה, לנהל את הגישה לחשבון וכדי לבצע פעולות נוספות כפי שמפורט במדיניות הפרטיות של האתר.

דילוג לתוכן